Dynamic leader

Dynamic leader

Late Hon. Dr. Eknathrao alias Balasaheb
Vikhe Patil

(Padma Bhushan)

Hon'ble Shri. Radhakrishna
Vikhe patil

Leader Of The Opposition (MLA)

Sau. Shalini Tai Radhakrishna
Vikhe Patil

(Ex-Chairman ZP Ahmednagar)

Hon'ble Shri. Sujay
Vikhe Patil

(Chairman PDVVP Sugar Factory Pravaranagar)